Bereket Sigorta A.Ş.

Katılım Sigortacılığı Nedir?
Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür.

.GENEL İLKELERİ :

Katılım sigortacılığı sisteminde, üyeler arasındaki ilişki çıkar çatışması zemininde kâr amaçlı olmayıp yardımlaşma ve dayanışmaya, sigorta şirketi ile üyeler arasındaki ilişki ise vekâlet ve/veya ortaklığa dayanır. Sistemin işleyişinde İslam’ın konuya ilişkin ilkelerine uyumda azami özen gösterilmesi temel kuraldır. Bu sebeple katılım sigortacılığı “İslamî Sigorta”, “Faizsiz Sigorta” veya “Tekâfül Sigortası” olarak da ifade edilir. Katılım sigortası; içlerinden bir veya birkaçının maruz kalacağı risklerden kaynaklanan zararını telafi etmek üzere kişilerin birleşerek oluşturdukları bir dayanışma ve yardımlaşma organizasyonudur. Bu sistem sorumluluk paylaşımı esasıyla riskin belirli gruplar arasında dağıtılması anlayışına dayanır.

Katılım Sigortacılığı Sistemi’nin temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;

-        Organizasyonun yardımlaşma ve dayanışma amaç ve temelinde oluşturulması,

-        Bütün sermaye ve primlerin faizsiz finans ilkelerine uygun alanlarda değerlendirilmesi,

-        Sigorta ile tazmin güvencesi verilen konularda meşruluk kriterlerine uyum noktasında dikkat edilip seçici davranılması,

-        Öz sermaye ile sigorta primleri havuzunun birbirlerinden ayrıştırılarak gelir ve gideri kendine ait olacak şekilde işletilmesi,

-        Dönem sonunda prim havuzunda bakiye kalması durumunda gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalanın prim sahiplerine payları oranında iade edilmesi veya sosyal amaçlı kullanılması.


.KATILIM SİGORTACILIĞI / GELENEKSEL SİGORTACILIK FARKI :
 

Katılım sigortacılığı, yardımlaşma ve dayanışma temelli olarak kurulan dünyada yaygın olarak “İslami Sigorta” veya “Tekâfül Sigortası” şeklinde adlandırılan sigortacılığın ülkemizde tercih edilen ismi ve uygulanan şeklidir. Katılım sigortacılığı kuruluş felsefesi ve çalışma sistemi açısından geleneksel sigorta uygulamasından farklılık arzeder. Geleneksel sigortacılık azami kar sağlama hedefiyle çalışır. Bu modelde sigortalılardan toplanan primler nihai anlamda şirkete gelir olarak yazılır.

Geleneksel sigortacılık İslam’ın ilke ve değerlerine uygun olup olmadığına bakılmaksızın hukukça yasaklanmayan her türlü değer ve varlık sigortaya konu edilebilmektedir. Sigortalılardan toplanan primlerden oluşan fonların değerlendirilmesinde İslami ilkelere bağlı kalma hassasiyeti gözetilmemektedir. Sigorta şirketi, sigorta ettirilen varlık ya da konunun riske maruz kalıp zarar görmesi yahut helak olması durumunda, tahsil edilen primle ortaya çıkan hasarın azlığı ya da çokluğuna bakılmaksızın, bu zararı tazminle yükümlü tutulmaktadır.

.YÖNETİM MODELLERİ :

Katılım sigortacılığına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında üç tür model öngörülmektedir.

 

Bunlar, Vekalet Yönetim Modeli, Mudarebe Yönetim Modeli ve Vekalet/Mudarebe Karması olan Hibrit Model’dir.

 

Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı şirket yönetim modelini,

 

Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kâr paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelini,

 

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeli,

 

İfade eder.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ